همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، مهر ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی

The International Conference on New Horizons in Science Management and Accounting, Economics and Entrepreneurship

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی

همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی