همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی

همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی

National Conference on Education

همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران واحد استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی