همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی

National Conference on Education

همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایرانانجمن مطالعات برنامه درسي ايران واحد استان آذربايجان غربي در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی