چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی بانو مجتهده امین، آبان ماه 97

چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی بانو مجتهده امین

The 4th international congress about the scientific and spiritual rank of the mojtahedeh lady amin

پوستر چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی بانو مجتهده امین

چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی بانو مجتهده امین در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط کانون فرهنگی مجتهده بانو امین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور اول: سیره علمی و معنوی

• زندگی نامه و خاطرات

• اساتید و شاگردان بانو امین

• مدیریت زمان و فراگیری دانش

• مقام اجتهاد و نقل حدیث بانو امین

• سیره علمی و سیره تعلیمی بانو امین

• معرفی تألیفات بانو امین

• سیره مدیریتی خانواده بانو امین

• سیره اخلاقی و اجتماعی بانو امین

محور دوم : تفسیر و علوم قرآن

• روش شناسی تفسیر مخزن العرفان

• آرای خاص تفسیری بانو امین

• نگرش موضوعی در مخزن العرفان

• رویکرد بانو امین به مسایل جدید در مخزن العرفان

• جایگاه زن و مسایل مختلف مربوط به آن در مخزن العرفان

محور سوم: نگرش فلسفی و عرفانی بانو امین

• رویکرد عرفانی و معنوی بانو امین

• مبانی فکر فلسفی بانو امین

• جایگاه عقل و قلب در اندیشه بانو امین

• رویکرد خداشناسی و معنویت گرایی بانو امین

• مراتب عرفان عملی از دیدگاه و سلوک بانو امین

محور چهارم : زن و سلوک علمی و عملی در جهان معاصر

• روش الگوگیری از سیره علمی بانو امین در دوران معاصر

• روش الگوگیری از سیره عملی بانو امین در دوران معاصر

• نقد و بررسی افراط و تفریط های معاصر در مورد جایگاه و رسالت زن مسلمان

• نقد و بررسی فمنیسم غرب گرایانه براساس آرای بانو امین

• آسیب شناسی حیات علمی و معنوی زنان از دیدگاه بانو امین

• راه کارهای برون رفت از مشکلات زنان در دوران معاصر براساس اندیشه بانو امین