همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

Regional Conference on Computer Engineering

همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز در شهر بندرگز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر