سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس، خرداد ماه ۱۳۹۸

سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس

Ferdows National Aqueduct Symposium

پوستر سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس

سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس مراجعه فرمایید.


سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس