همایش ملی ملک الشعراء بهار، آبان ماه ۱۳۹۶

همایش ملی ملک الشعراء بهار

National Symposium of Malek Shahr Bahar

پوستر همایش ملی ملک الشعراء بهار

همایش ملی ملک الشعراء بهار در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط ،اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي -معاونت پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني -انجمن علمي آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي خراسان رضوي - مركز آموزش نيروي انساني فرهنگيان شهيد كامياب در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ملک الشعراء بهار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ملک الشعراء بهار