همایش ملی ملک الشعراء بهار

همایش ملی ملک الشعراء بهار

پوستر همایش ملی ملک الشعراء بهار

همایش ملی ملک الشعراء بهار در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۶ توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی - معاونت پژوهش - برنامه ریزی و نیروی انسانی - انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی - مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب و تحت حمایت سیویلیکا برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 بهار در عرصۀ تحقیقات ادبی

 اسنادی از زندگانی بهار

 اسطوره و قهرمانان اساطیری در شعر بهار

 ترکیب سازی در شعر بهار

 طنز در آثار بهار(گفتار/آثار تحقیقی/آثار ادبی)

 زبان، بیان و نگاه باستانگرایانه در شعر بهار

 بهار و انجمن های ادبی

 بهار و کوشش های او در نقد ادبی

 وجوه بلاغی شعر بهار

 رابطه بینامتنی شعر بهار با ادبیات کلاسیک

 روایت، روایتگری و قصه پردازی درآثار بهار

 فعالیت های مطبوعاتی بهار

 بهار و نگرش او به شعرمعاصران

 وصف ها و صفت ها در شعر بهار

 نشانه، نماد و تمثیل در شعر بهار

 سبک شناسی شعر بهار

 بهار و سبک شناسی شعر و نثر فارسی

 فرهنگ و تمدن ایران باستان در شعر بهار

 ایران و هویت ایرانی در آثار و افکار بهار

 تأثیر مشاغل بهار در شعر او

 جلوه های تاریخ و وقایع تاریخی در شعر بهار

تاثیر ادبیات کهن بر روند تحول و تکامل شعر بهار

تاثیر بهار بر زبان شعر پس از خود

بهار و شعر سبک خراسانی

بهار و قصیده سرایی

بهار و غزل‌سرایی

آیین های کهن و باورهای عامیانه در شعر بهار

سبک شناسی نثر بهار

شگردهای بهار در استفاده از تلمیح

سیر تحول شعر بهار از آغاز تا پایان

فراز و فرود شعر بهار

شعر بهار از منظر نقد جامعه شناختی

بهار و ملک الشعرایی آستان قدس رضوی

بهار و اندیشه های سیاسی در شعرش

بهار و لهجۀ محلی مشهد

و هر موضوعی که در زمینۀ شناخت آثار واندیشه های بهار باشد