اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق، دی ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق

First National Conference on Applied Research on Water and Power Industry

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه رازي در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق