اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران

The first national conference on auditing and financial supervision of Iran

پوستر اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران