اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست

First International Conference on Architecture, Urban Planning, Civil Engineering and Environment

پوستر اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دایمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست