اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست

First National Conference on Enhanced Engineering in the Environment

پوستر اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست

اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن محیط زیست ایرانانجمن متخصصان محيط زيست ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست