اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت، مهر ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت

The first national conference of new applied studies in sports and health sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت

اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت