اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی

پوستر اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی شفق،موسسه آموزش عالي شفق تنكابن در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی