اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)

The first national science assessment conference, the evaluation of scientific research (issues, tools and methods)

پوستر اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)

اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها) در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)