نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی

First National Conference on Applied Studies in the Promotion and Development of Sports Science

پوستر نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی

نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی