پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

15th Annual Seminar of Iranian Society of Casting

پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۲ تا ۲۱ خرداد ۱۳۸۲ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران