نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی، دی ماه ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی

The first national conference on the manifestation of Ashura rituals in Iranian art

پوستر نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی

نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی