اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران

First International Conference on Applied Sciences and Basic Sciences in Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران

اولین کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.