اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی، مرداد ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی

1st National Conference on Applied Researches in science and engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد،مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري در شهر مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی