همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل، فروردین ماه ۱۳۸۸

همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل

Conference on Water Crisis and the Necessity of Rehabilitation of Ardabil Province

همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،انجمن مهندسی عمران ایرانشركت آب منطقه اي اردبيل با همكاري انجمن علمي مهندسي عمران دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل