همایش مدیریت مراتع مناطق خشک، شهریور ماه ۱۳۸۵

همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

Arid Rangeland Management Conference

همایش مدیریت مراتع مناطق خشک در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۸۵ توسط ،دفتر فني مرتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش مدیریت مراتع مناطق خشک مراجعه فرمایید.