اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب، آبان ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب

The first national conference of Armani University in the second step of the revolution

پوستر اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب

اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب