اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی

The first national conference on applied research in history, culture and Islamic awakening

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی