اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات

First National Conference on Applied Research in Engineering and Information Technology

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی صالحان،موسسه آموزش عالي صالحان در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات