کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی، مرداد ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی

National Conference on Building, Environment and Energy Management

پوستر کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی

کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز - سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان – سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی