همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

National Conference on Architecture and Urbanism from Theory to Practice

پوستر همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش ملی" معماری و شهرسازی؛ از نظریه تا عمل "
 
معماری:

-نظریه های جدید و معماری معاصر
- نظریه های فلسفی و تفکر معمارانه
- ریاضیات نوین و ایده پردازی در معماری
- معماری آینده و زیبایی شناسی منظر محیط
 

معماری پایدار و زندگی آینده
عناصر طبیعی در طراحی معماری
 انرژی های طبیعی و تنظیم روابط فضایی در معماری
 معماری سبز و آینده بشر
 

معماری بومی و ارزش های فضایی
-عصر فناوری و  ارزش های زمینه ای 
- بوم گرایی در جهان معاصر و کاربردهای آن در معماری 
- معماری بومی و روش های مرمت و باززنده سازی
 

معماری اسلامی و منظر معاصر
- عصر فناوری و ارزش  نمادها
-نمادهای اسلامی و ارزش های سرزمینی
- معماری اسلامی و روش های مرمت و نگهداری

 شهرسازی:

 نظریه های جدید و شهرسازی نوین
- نظریه های فلسفی ، ایده پردازی و آینده پژوهی شهری
-نگرش نوین به شیوه آموزش شهرسازی در ایران
-تحقق پذیری طرح های توسعه شهری
 

شهرهای آینده و محیط پایدار
-مظاهر طبیعت و روانشناسی محیطی
- انرژی های تجدیدپذیر در برنامه ریزی ، طراحی و حمل و نقل شهری
-شهرهای جدید و آینده زمین
 

شهرهای خودکفا و کیفیت فضایی
-حکمروایی و مدیریت مطلوب شهری  
- جهانی شدن  و نگرش نوین به عملکرد و محتوای کیفی فضا های شهری
-کیفیت محیط شهری و تجارب باززنده سازی بافت ها
 

شهر اسلامی و جامعه امروز
- عصر ارتباطات و ارزش نشانه ها و نمادهای کالبدی
-نشانه ها و نمادهای شهر اسلامی و فرهنگ جوامع
-منظر اسلامی و کارکرد شهر امروز
 

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل