اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری

First national quality conference in urban and architectural spaces

پوستر اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری