اولین کنگره بین المللی معماری هدف، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره بین المللی معماری هدف

پوستر اولین کنگره بین المللی معماری هدف

اولین کنگره بین المللی معماری هدف در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی معماری هدف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی معماری هدف