کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting

پوستر کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي كار واحد خرمدره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری