همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست، آذر ماه ۱۳۹۷

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

International Conference on New Horizons in Agriculture, Natural Resources and the Environment

پوستر همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست