چهارمین همایش سالانه انکولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش سالانه انکولوژی

Fourth annual oncology conference

چهارمین همایش سالانه انکولوژی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش،دانشگاه علوم پزشكي گراش در شهر گراش برگزار گردید.