اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

The First National Conference on the Application of Modern Research in the Humanities

پوستر اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی فروردین،موسسه آموزش عالي فروردين در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی