همایش کارآمدی دین در اداره جامعه، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

پوستر همایش کارآمدی دین در اداره جامعه

همایش کارآمدی دین در اداره جامعه در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،موسسه عمار ولايت در شهر قم برگزار گردید.