اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران

First International Conference on Accounting, Management and Industry of Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

محورهای اصلی بخش حسابداری:
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
حسابداری دولتی و پاسخگویی
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
حسابداری منابع انسانی
 حسابداری سرمایه فکری
 یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
حسابداری محیط زیست
یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
کاربرد اینترنت در حسابداری
روش های تأمین مالی در سازمان ها
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
کاربرد اینترنت در حسابداری
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری

 محورهای اصلی بخش مدیریت:
- مدیریت استراتژیک
- مدیریت عمومی و توسعه اقتصادی
- مدیریت کیفیت
- بهره وری و تعالی سازمانی
- ارتباطات سازمانی
- رهبری و رفتار سازمانی
- مدیریت تولید، فرایند و عملیات
- مدیریت زنجیره تامین
- مدیریت اسلامی
- مدیریت تکنولوژی
- مدیریت دانش
- مدیریت رسانه
- مدیریت شهری
- مدیریت پروژه
- مدیریت اجرایی
- مدیریت دولتی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت آموزشی
- مدیریت و طراحی سیستم
- بازاریابی بین المللی
- مدیریت بازرگانی
- رفتار سازمانی
- مباحث نوین در علم مدیریت
- مدیریت و فرهنگ
- مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
- مدیریت گمرکات و بالندی اقتصادی
- مدیریت مالی و حسابداری
- بانکداری
- کارآفرینی
- کارآفرینی اجتماعی
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت
محورهای اصلی بخش صنایع:
آسیب شناسی و و چالشهای پیش روی صنعت ایران
کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت شهری
کاربرد مهندسی صنایع در بخش آموزشی
کاربرد مهندسی صنایع در بخش خدماتی
کاربرد مهندسی صنایع در بخش درمانی
کاربرد مهندسی صنایع در بخش دولتی
کاربرد مهندسی صنایع در محیط زیست
کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت انرژی
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مهندسی صنایع
روش های فرا ابتکاری در مهندسی صنایع
بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی در بخش های صنعت و خدمات
طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی
 مدیریت زنجیره تامین و لجستیک صنعتی و خدماتی
انبارداری صنعتی
برنامه ریزی تولید و توالی عملیات
 قیمت گذاری و مدیریت درآمد - الگوریتم های فراابتکاری
مدیریت پروژه و قرارداد - مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
مباحث مرتبط در مهندسی صنایع و سایر رشته ها
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای صنایع