اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران

First International Conference on Accounting, Management and Industry of Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران

اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید.