اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد، دی ماه ۱۴۰۱

اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد

The first international conference on key researches in management, accounting, banking and economics

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد

اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های شاخص در مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد