نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت

Accounting and Management Conference

نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت