پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، اسفند ماه ۱۳۸۸

پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،انجمن جمعیت شناسی ایرانانجمن جمعيت شناسي ايرانمركز آمار ايران در شهر تهران برگزار گردید.