نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی، آبان ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

the first national conference on artificial intelligence in medical imaging

پوستر نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ توسط ،آزمايشگاه ملي نقشه برداري مغزشبكه هوشم مصنوعي در تصوير برداري پزشكي در شهر تهران برگزار گردید.