کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه، آبان ماه 97

کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه

International Congress of Airway & Interstitial Lung Disease

پوستر کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه

کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی متخصصین ریه ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه مراجعه فرمایید.


 محورهای همایش:
  • یماریهای راههای هوایی (بیماریهای مزمن انسدادی ریه،آسم، بیماریهای راههای هوایی بزرگ ) 
  •  بیماریهای اینترسیسیل ریوی  
  •  درگیریهای ریوی در بیماریهای کلاژن – وسکولار
  •  یافته های رادیولوژیک  در بیماریهای راههای هوایی واینترسیسیل ریوی
  •  بیماریهای شغلی ، محیطی و توکسیک ریوی و(گاز خردل )
  •  پیوند ریه


مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه