کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه، آبان ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه

International Congress of Airway & Interstitial Lung Disease

پوستر کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه

کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی متخصصین ریه ایراندانشگاه علوم پزشكي مشهدانجمن علمي متخصصين ريه ايران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی بیماری های راه های هوایی و بینابینی ریه