اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری، دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری

اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری