اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۳ تا ۵ شهریور ۱۳۸۳ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار