اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار، شهریور ماه ۱۳۸۳

اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۳ توسط ،دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار