اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

First International Conference on Research Findings in Agriculture, Natural Resources and Environment

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست