اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

The first national conference on community-based research in agriculture, natural resources and the environment

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست