دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی، تیر ماه ۱۳۸۸

دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

02nd Conference on Agricultural Biotechnology

دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی