اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی

اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی

The 1st Regional Conference of Accounting & Financial Management Application in Economic & Social Issues

پوستر اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی

اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتصادی و اجتماعی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه قم در شهر قم برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

بخش حسابداری
- حسابداری و آموزش کاربردی آن
- حسابداری و توسعه اقتصادی (با رویکرد حماسه اقتصادی)
- حسابداری ، حسابرسی و ورشکستگی
- حسابداری اسلامی، موانع، چالشها و راهکارهای اجرایی
- تازه های حسابداری و حسابرسی
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- حسابداری ، حسابرسی و فناوری اطلاعات
- حسابداری مسئولیت های اجتماعی
- حسابداری زیست محیطی، حوادث و بلایای طبیعی
- حسابداری مالیاتی ، بررسی موانع و محدودیتها
- حسابداری مدیریت و صنعت (روشهای نوین هزینه یابی)
- حسابداری منابع انسانی
- حسابداری دولتی در ایران و بررسی کارایی یا لزوم اصلاح سیستم کنونی

بخش مدیریت مالی
- تئوری ها و ابزارهای نوین مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی
- لزوم تدوین استانداردهای مدیریت مالی برای واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ
- مهندسی مالی (طراحی ابزارهای مالی اسلامی در حوزه بانکداری)
- مدیریت مالی و فناوری اطلاعات
- گزارشگری یکپارچه و مدیریت مالی
- حاکمیت شرکتی در جوامع اسلامی
- سایر موضوعات مرتبط

 

دبیر اجرایی کنفرانس:  آقای عباس گلی   
دبیر علمی کنفرانس: آقای امید فرجی