اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسایل اقتصادی و اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسایل اقتصادی و اجتماعی

The 1st Regional Conference of Accounting & Financial Management Application in Economic & Social Issues

پوستر اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسایل اقتصادی و اجتماعی

اولین کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسایل اقتصادی و اجتماعی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه قم، در شهر قم برگزار گردید.