همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی، فروردین ماه ۱۳۸۸

همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی مراجعه فرمایید.