اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران، خرداد ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

The first national conference on agricultural sciences and environment in Iran

پوستر اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،مركز پژوهشي زمين كاو در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران