اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت

پوستر اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت

اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس،موسسه آموزش عالي علم و فن آوري شمس در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت